Училищни документи::.
Име на файл: asc Размер: asc
dir ..
pdf Годишен план на училището.pdf 657.76 KB
pdf График консултации 2 срок.pdf 260.65 KB
pdf График на учебните занятия при дистанционна форма на обучение.pdf 53.56 KB
pdf Декларация за съгласие за обработка на личните данни.pdf 32.44 KB
pdf Декларация относно различията в учебния план.pdf 41.18 KB
pdf Етичен кодекс.pdf 780.49 KB
pdf Заявление за записване на ученик.pdf 53.86 KB
pdf Мерки за повишаване качеството на образованието.pdf 181.11 KB
pdf Механизъм за обхващане и задържане в образов.система на деца и ученици в задължителна предучил.и учил. възраст.pdf 258.05 KB
pdf Молба за записване в 1 клас.pdf 31.32 KB
pdf Молба за приемане в 1 клас.pdf 31.69 KB
pdf Организация на учебния ден.pdf 169.7 KB
pdf План за квалиф.дейност на училището.pdf 531.81 KB
pdf Правилник за вътрешния трудов ред.pdf 1.17 MB
pdf Правилник за устройството и дейността на училището.pdf 1.85 MB
pdf Програма за превенция на ранното напускане на училище.pdf 335.74 KB
pdf Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвимите групи.pdf 377.3 KB
pdf Седмично разписание при дистанционна форма на обучение.pdf 288.93 KB
pdf Стратегия за развитие на ОУ П.К.Яворов 2016-2020г.pdf 670.06 KB
pdf Съобщение (1).pdf 51.78 KB
pdf Училищен план-прием за 2020-2021год..pdf 71.45 KB
pdf Училищна програма за ЦОУД.pdf 539.09 KB
pdf Училищни учебни планове.pdf 2.58 MB