Училищни документи::.
Име на файл: asc Размер: asc
dir ..
pdf Годишен план за учебната 2018-2019г.pdf 652.17 KB
pdf Годишна училищна програма за ЦДО 2018-2019г.pdf 429.67 KB
pdf Етичен кодекс на училищната общност.pdf 770.65 KB
docx Заповед за пиемане на ученици в първи клас през 2019 - 2020.docx 568.38 KB
docx Инфо 138 - приемане и преместване.docx 58.25 KB
docx Инфо 143 - валидиране.docx 30.32 KB
docx Инфо 150 - признаване от чужбина I - VI клас.docx 21.84 KB
docx Инфо 153 - издаване на дубликати на документи за завършен клас, удостоверения, свидетелства ,дипломи.docx 22.23 KB
pdf Мерки за повишаване качеството на образованието.pdf 179.73 KB
pdf Механизъм за обхващане и задържане в образов.система на деца и ученици в задължителна предучил.и учил. възраст.pdf 258.05 KB
pdf Организация на учебния ден 2018-2019г.pdf 168.11 KB
pdf План за квалификационната дейност през учебната 201-2019г.pdf 614.4 KB
pdf Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2018-2019г.pdf 844.3 KB
pdf Правилник за устройството и дейността на училището 2018-2019г.pdf 1.84 MB
pdf Програма за превенция на ранното напускане на училище.pdf 330.91 KB
pdf Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.pdf 394.42 KB
pdf Стратегия за развитие на ОУ П.К.Яворов 2016-2020г.pdf 670.06 KB
pdf Училищни учебни планове 2018-2019г.pdf 2.5 MB