НОВИНИ


Начало

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищното образование в условията на кризи“

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищното образование в условията на кризи“ Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU). В рамките на проекта бяха предоставени на училището технически устройства за подпомагане на обучението, реализирани бяха обучения на ученици за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда. Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ в ОУ „П.К.Яворов“ се осъществи в следните дейности: Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи. Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда Предоставените технически устройства - лаптопи и таблети по Дейност 1 са на стойност 31604,00лв. Реализираните финансови средства по Дейност 2 са в размер на 3881,00лв.


Публикувано на 28.05.2024


Начало