Училищни документи::.
Име на файл: asc Размер: asc
dir ..
dir Бюджет и финансови отчети за 2016г.
dir Бюджет и финансови отчети за 2017г.
dir Бюджет и финансови отчети за 2018г.
dir Бюджет и финансови отчети за 2019г.
dir Обществен съвет
dir СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" И СХЕМА "УЧИЛИЩНО МЛЯКО"
dir Училищни документи
dir Училищни документи 2018-2019
dir Финансови отчети
pdf Годишен план за учебната 2016-2017г..pdf 1.03 MB
pdf Годишен план на училището 2017-2018г..pdf 917.41 KB
pdf Годишна учил. програма за дейността в ЦДО 2017-2018г..pdf 826.84 KB
pdf График за провеждане на изпитите в самост.форма.pdf 139.17 KB
docx Инфо 138 - приемане и преместване.docx 58.25 KB
docx Инфо 153 - издаване на дубликати на документи за завършен клас, удостоверения, свидетелства ,дипломи.docx 22.23 KB
pdf Мерки за повишаване качеството на образованието 2016-2017г..pdf 166.27 KB
pdf Механизъм за обхващане и задържане в образов.система на деца и ученици в задължителна предучил.и учил. възраст.pdf 258.05 KB
pdf Програма за превенция на ранното напускане на училище 2017-2018г..pdf 377.02 KB
pdf Училищни учебни планове-действащи 2017-2018г..pdf 3.62 MB